Tại sao bạn nên mua xe BMW ngay hôm nay

/images/post/2015/04/30/08//20114164015-BMW-Viet-Nam.png

Bức thư dưới đây của Tổng Giám Đốc BMW Euro Auto gửi tới toàn thể nhân viên của mình nói lên 17 lý do bạn nên mua những chiếc ngay bây giờ. Chúng tôi xin trích dẫn bức thư này.

 There are many excellent reasons for Vietnamese customers to buy a BMW or MINI now. Below I have listed 17 (!) important reasons. Please coach your sales consultants accordingly to properly use these arguments:

Có nhiều lý do tuyệt vời cho khách hàng Việt Nam để mua một chiếc BMW hoặc MINI bây giờ. Dưới đây tôi đã liệt kê 17 lý do quan trọng. Hãy hướng dẫn các tư vấn bán hàng để có thể sử dụng một các hợp lý những lập luận này:

1.       Vietnamese Economy

Nền kinh tế Việt Nam 

a.       Economy and business climate are improving. All relevant economic indicators, surveys and reports (e.g. by banks and business associations) are positive for 2014/2015.

Nền kinh tế và môi trường kinh doanh đang được cải thiện. Tất cả các chỉ số kinh tế, các cuộc khảo sát có liên quan và các báo cáo (ví dụ như các ngân hàng và hiệp hội doanh nghiệp) đều dương với năm 2014/2015. 

b.      Real estate is recovering and real estate prices have passed the bottom.

                        Bất động sản đang hồi phục và giá bất động sản đã vượt qua ngưỡng chạm đáy.

c.       Gold prices are low and might get lower, so no sense in buying gold.

Giá vàng đang ở mức thấp và có thể thấp hơn nữa, do đó việc mua vàng là vô nghĩa. 

d.      Interest on deposits are low, so no sense to bring money to the bank

                        Lãi suất tiền gửi thấp, do đó không có ý nghĩa gì để mang tiền đến cho ngân hàng. 

e.      Interest for car loans are low.

            Lãi suất cho vay mua xe thấp. 

2.       BMW Group Product Range and Product Substance

Phạm vi và chất lượng sản phẩm của Tập đoàn BMW 

a.       BMW offers the widest product range ever in Vietnam. Many new products are without predecessor and without competitors: 3GT, 5GT, X4, 4-Coupe, 4-Cabrio, 4-Gran Coupe, 6-Gran Coupe etc…..

BMW cung cấp các dòng sản phẩm rộng nhất từng có ở Việt Nam. Nhiều sản phẩm mới hoàn toàn và không có đối thủ cạnh tranh: 3GT, 5GT, X4, 4-Coupe, 4-Cabrio, 4 Gran Coupe, 6 Gran Coupe… 

b.      New M-brand: High performance cars with outstanding technology and bold design. All new M3, M4, M6 Gran Coupe

Thương hiệu M mới: Chiếc xe hiệu suất cao với công nghệ vượt trội và thiết kế táo bạo. M3, M4, M6 Gran Coupe hoàn toàn mới. 

c.       New sub-brand “BMW-Individual”. For the discerning customers who want to express their individual taste via beautiful colors, upholsteries and trim.

Thương hiệu con mới “BMW-riêng biệt”. Đối với những khách hàng sành điệu- những người muốn thể hiện sở thích cá nhân của họ thông qua màu sắc đẹp,nội thất và sự ngăn nắp.

d.      New products with many significant improvements compared to predecessor. They do not only have stylish design but are also first in class worldwide: X3, X5.

Sản phẩm mới với nhiều cải tiến đáng kể so với các sản phẩm trước đó. Chúng không chỉ có thiết kế thời trang mà còn là đầu tiên trên toàn thế giới: X3, X5.

e.      In international driving tests, 3-series and 5-series rank consistently high when compared to competitors. Especially handling, suspension, transmission and steering are first in class. This results in the unparalleled pleasure and the unique experience of driving a BMW.  Both 3- and 5-series represent a mature, well tested and fully proven technology that provides excellent value and exciting experience at the same time.

Trong các  cuộc thử nghiệm lái xe quốc tế, thứ hạng của 3-series và 5-series tương đối cao khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là hệ thống vận hành, hệ thống treo, truyền tải và hệ thống lái là đầu tiên trong phân khúc. Điều này dẫn đến những niềm vui tuyệt vời và kinh nghiệm độc đáo khi lái một chiếc BMW. Cả 3- và 5-series đều đại diện cho một công nghệ tiên tiến, thử nghiệm cũng đã hoàn toàn được chứng minh và mang lại giá trị tuyệt vời và trải nghiệm thú vị cùng một lúc. 

-> Just have a test drive to experience it Yourself!

     Hãy chạy thử xe để chính bạn cảm nhận điều đó! 

f.        All BMW cars are fully made in Germany or in the US. The customer has the “Peace of Mind”  of owning car with top level quality during every step of the manufacturing process.

 Tất cả các xe BMW được sản xuất hoàn toàn ở Đức hay ở Mỹ. Các khách hàng có “Peace of Mind” của việc sở hữu chiếc xe với chất lượng cao nhất trong tất cả các bước của quy trình sản xuất. 

g.       EAC is also officially authorized MINI-importer in Vietnam and offers a wide range of MINI cars with full After Sales Service, both in HCMC and Hanoi.

EAC cũng là nhà nhập khẩu chính thức sản phẩm Mini tại Việt Nam và cung cấp một  lượng lớn các xe MINI với đầy đủ dịch vụ sau bán hàng ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

h.      All MINI cars are “Made in the UK”.

Tất cả các xe Mini đều được sản xuất tại Anh. 

3.       EAC Customer Care and Customer Service

Chăm sóc khách hàng và dịch vụ khách hàng của EAC 

a.       We consistently invest in customer service. Our facilities and equipment are state of the art. We constantly train our technical and non-technical staff, both in-house and overseas to provide the best possible service to our customers and their cars.

Chúng tôi luôn đầu tư vào dịch vụ khách hàng. Cơ sở vật chất và trang thiết bị của chúng tôi là nghệ thuật. Chúng tôi liên tục đào tạo các nhân viên kỹ thuật và phi kỹ thuật ở cả trong  và ngoài nước để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và những chiếc xe của họ. 

b.      Our customers truly appreciate the service that we provide. Both in Sales and After Sales, EAC ranks consistently high in Customer Satisfaction (CSI) when compared internationally, even compared with BMW dealers in more advanced countries like Singapore or Philippines.

Khách hàng của chúng tôi thực sự đánh giá cao dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Cả bán hàng và sau bán hàng, EAC đạt thứ hạng cao trong chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI) khi so sánh quốc tế, thậm chí so với các đại lý BMW ở các nước tiên tiến như Singapore hay Philippines. 

c.       With our valet parking, we offer an unparalleled additional value for BMW- and MINI-customers

Với bãi đậu xe của chúng tôi, chúng tôi cung cấp thêm một giá trị tuyệt vời nữa cho khách hàng BMW và Mini. 

d.      Towards the Year end 2014 , EAC continues the tradition of an  Year-end promotion, that brings excitement and additional benefits to our customers.

Đến cuối năm 2014, EAC tiếp tục thực hiện chương trình khuyến mãi cuối năm, mang lại sự phấn khích và lợi ích cho khách hàng của chúng tôi.

With best regards

Horst J. Herdtle (Mr.)

CEO

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>